About Stephen - Hanes Stephen

Stephen was first elected MP for his home constituency of Preseli Pembrokeshire in 2005. He was educated at state schools in Wales and Scotland, and at Bristol University and London Business School.

Prior to being elected Stephen was a marketing consultant and had previously worked in communications and policy roles with London Chamber of Commerce and the National Council for Voluntary Youth Services.

As a backbencher in Parliament Stephen served on the Welsh Affairs, International Development and Treasury Select Committees. Following the 2010 election he was made a Government Whip in the Coalition Government, and was promoted in September 2012 to Parliamentary Under-Secretary of State for Wales. In July 2014 he was promoted to the Cabinet as Secretary of State for Wales.

In 2015 Stephen led the Welsh Conservative Party general election campaign which saw the best result for the Party in more than thirty years. Following the election Stephen was reappointed Secretary of State for Wales and later served as Secretary of State for Department for Work and Pensions.

Stephen takes a strong interest in international development and believes firmly in the importance of the UK's role overseas. From 2010 to 2012 he led Project Umubano, the Conservative Party’s social action project in Rwanda and Sierra Leone.

In December 2014 he was awarded Welsh Politician of the Year.

In September 2017 Stephen was elected by MPs to sit on the House of Commons Brexit Committee, which scrutinises the Government's negotiations to leave the EU.  Stephen believes in a steady and careful approach in order to protect key Pembrokeshire interests such as tourism, farming and the flow of trade through our ports at Fishguard and Milford Haven.

Outside of politics Stephen enjoys a wide range of sports including rugby, mountain biking and tennis. He has run the London Marathon three times. He also enjoys cooking and playing guitar.

Stephen is married to Béatrice and they have two children.

--------------------------

Cafodd Stephen ei ethol yn AS am y tro cyntaf ar gyfer ei etholaeth enedigol, sef Preseli Sir Benfro, yn 2005. Cafodd ei addysg yn ysgolion y wladwriaeth yng Nghymru ac yn yr Alban, ac ym Mhrifysgol Bryste ac Ysgol Fusnes Llundain.

Cyn cael ei ethol, roedd Stephen yn ymgynghorydd marchnata, ac roedd wedi gweithio’n flaenorol mewn rolau cyfathrebu a pholisi gyda Siambr Fasnach Llundain a Chyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

Fel aelod ar y meinciau cefn yn y Senedd, bu Stephen yn gwasanaethu ar Bwyllgorau Materion Cymreig, Datblygu Rhyngwladol a Dethol y Trysorlys. Yn dilyn etholiad 2010, cafodd ei wneud yn Chwip y Llywodraeth yn y Llywodraeth Glymblaid, a chafodd ei ddyrchafu ym mis Medi 2012 fel Is-ysgrifennydd Seneddol Cymru. Ym mis Gorffennaf 2014, cafodd ei ddyrchafu i'r Cabinet fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Yn 2015, bu Stephen yn arwain ymgyrch etholiad cyffredinol Plaid Geidwadol Cymru, a welodd y canlyniad gorau i'r blaid mewn mwy na deng mlynedd ar hugain. Yn dilyn yr etholiad, cafodd Stephen ei ailbenodi’n Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac yn ddiweddarach, bu'n gweithio fel Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae gan Stephen ddiddordeb mawr mewn datblygu rhyngwladol, ac mae'n credu'n gryf ym mhwysigrwydd rôl y DU dramor. Rhwng 2010 a 2012, bu'n arwain prosiect Umubano, sef prosiect gweithredu cymdeithasol y Blaid Geidwadol yn Rwanda a Sierra Leone.

Ym mis Rhagfyr 2014, enillodd Wobr Gwleidydd Cymreig y flwyddyn.

Ym mis Medi 2017, cafodd Stephen ei ethol gan ASau i eistedd ar bwyllgor Brexit Tŷ'r Cyffredin, sy'n craffu ar drafodaethau'r Llywodraeth i adael yr UE.  Mae Stephen yn gweithio mewn ffordd gyson a gofalus, er mwyn diogelu buddiannau pwysig Sir Benfro, fel twristiaeth, ffermio a’r llif masnach drwy ein porthladdoedd yn Abergwaun ac Aberdaugleddau.

Y tu allan i wleidyddiaeth, mae Stephen yn mwynhau amrywiaeth eang o chwaraeon, sy’n cynnwys rygbi, beicio mynydd a thenis. Mae wedi rhedeg marathon Llundain dair gwaith. Mae’n mwynhau coginio a chwarae’r gitâr hefyd.

Mae Stephen yn briod â Béatrice, ac mae ganddo ddau o blant.